REKRUTACJA

Regulamin rekrutacji (aktualizacja dn. 18.04.2017 r.)

Zał. 1. Formularz rekrutacyjny

Zał. 2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

Zał. 3. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Zał. 4. Oświadczenie

Zał. 5. Ośwaidczenie - umowa cywilno-prawna

Zał. 6. Oświadczenie - stosunek pracy

 


ŚCIEŻKA PRZEDSIĘBIORCZA - dotacje na założenie działalności gospodarczej

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (aktualizacja dn. 26.06.2017 r.)

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego

Karta oceny formalnej wniosku

Karta oceny merytorycznej wniosku

Biznesplan (.pdf)

Biznesplan (wersja edytowalna)

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy (wersja edytowalna)

Dof. kosztów dojazdu - ścieżka przedsiębiorcza (aktualizacja dn. 18.05.2017 r.)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (+instrukcja)

Lista identyfikatorów gmin (niezbędna do wypełnienia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis)

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z WNIESIENIEM ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (instrukcja ogólna - pobierz)

Deklaracja wekslowa (instrukcja wypełnienia)

Oświadczenie Beneficjenta (instrukcja wypełnienia)

Oświadczenie małżonka/-i Beneficjenta (instrukcja wypełnienia)

Weksel (instrukcja wypełnienia)

Poręczenie wekslowe (instrukcja wypełnienia)ŚCIEŻKA ROZWOJU ZAWODOWEGO - szkolenia i staże zawodowe

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych (aktualizacja dn. 14.08.2017 r.)

Umowa o udzielenie wsparcia

Oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenie osoby pobierającej stypendium

Dof. kosztów dojazdu - ścieżka rozwoju zawodowego (aktualizacja dn. 05.07.2017 r.)

Umowa stażowa

Wniosek o przedłużenie stażu

Regulamin przedłużenia stażu